Svobodná kultura

Secessio plebis

Kaslová v. Zeman II

Ačkoliv i nadále platí, co jsem napsal 6. 3. 2016, nejnovější vývoj si žádá několik doplnění:

Význam dovolání

Na rozdíl od Německa či Rakouska má ČR dvoustupňový proces. To znamená, že rozsudek o odvolání nabývá právní moci hned doručením. I rozsudek napadený dovoláním je v právní moci, tedy exekuovatelný. Existuje sice odložitelnost vykonatelnosti i právní moci, ale to je chabá náplast. Než o ní nejvyšší soud rozhodne, může to trvat. Proto je lepší tradiční řešení § 505 al. 3 CŘS:

Včasným podáním dovolání se až do vyřízení opravného prostředku staví v rozsahu dovolacích návrhů právní moc a vykonatelnost napadeného rozsudku.

Pokud Kaslová ví, že rozsudek byl napaden dovoláním a dokonce ho sama podala, je amorální ho exekuovat. Ale to by naši přitroublí novináři tomu museli rozumět a nesměli jí fandit.

Konsumace plnění

Kromě toho, že dovoláním napadené rozhodnutí nemá být exekuováno z principu, je dalším důvodem to, že omluva je nevratná. Pokud se někdo omluví, nemůže to vrátit, i když se ukáže, že se omlouvat neměl.

Pasivní legitimace

Tady se názor doktríny postupně mění. Předchozí názor byl, že exces je povinnému nepřičitatelný. Například v Šinágl v. Grebeníček NSČR konstatoval:

Proto, pokud např. předseda politické strany vysloví osobní hodnocení určité osoby (jakým je např. i její pejorativní označení) a přitom zároveň nejde o názor přijatý oprávněným orgánem politické strany, odpovídá ve smyslu judikatury Nejvyššího soudu postižené fyzické osobě za neoprávněný zásah do osobnostních práv sám předseda politické strany, nikoli vlastní politická strana.

V NOZ je však § 167, který stanoví:

Právnickou osobu zavazuje protiprávní čin, kterého se při plnění svých úkolů dopustil člen voleného orgánu, zaměstnanec nebo jiný její zástupce vůči třetí osobě.

Doktrína se proto stále více přiklání k tomu, že i excesy jsou přičitatelné. Miloš Zeman svůj výrok řekl jako president republiky. I když je to exces, pořád to Českou republiku zavazuje. Lze dodat, že ani president republiky nemá soukromoprávní nedotknutelnost (nesmyslným českým pojmem indemnitu).

Kancelář presidenta republiky

Souhlasím s názorem, že KPR žalována být neměla, neboť presidenta republiky nijak nenahrazuje ani nezastupuje. Je to čistě jeho pomocný orgán. Měla být žalována Česká republika – president republiky, neboť, jak jsme si řekli, president republiky soukromoprávní imunitu (třebas v řízení o náhradě škody) nemá.

Aktivní legitimace

Doktrína teď nově diskutuje, zda byla Kaslová vůbec oprávněna podat žalobu, zda jí jako pouhé vnučce vznikla újma. NOZ v § 82 odst. 2 říká:

Po smrti člověka se může ochrany jeho osobnosti domáhat kterákoli z osob jemu blízkých.

Osobu blízkou vymezuje v § 22 odst. 1:

Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen „partner“); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.

Kaslová tedy osobou blízkou je, ale je sporné, zda újmu důvodně pociťuje jako svou vlastní. S tím se musel vypořádat soud v předběžné otázce (PDF). Navíc, jak konstatuje prof. Telec, mrtvému se nelze omlouvat z principu, protože je mrtev.

Reklamy

About Guy Peters

Informace

This entry was posted on 24. 09. 2016 by in Právní bezvědomí and tagged , , , .

Nejlepší texty za 2 dny

%d bloggers like this: